Fasádní barvy

STEMEX® OUT akryl

Venkovní, vysoce kvalitní bílá nebo barvená, čistě akrylátová fasádní barva s výbornou kryvostí a odolností proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

STEMEX OUT akryl

Složení

Barva je vyrobena z ekologicky nezávadných surovin. Směs anorganických pigmentů a plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren-akrylátové disperze ve vodném prostředí.

Použití

Po zaschnutí je nátěr mrazuvzdorný, společně s přirozenou odolností proti mytí a drhnutí, dokonalou prodyšností pro vodní páry – hodí se na všechny druhy fasád. Lze využít rovněž k povrchové úpravě vápenocementových podkladů, betonu, porobetonu, azbestocementu, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek. Není vhodná na vápenné omítky. Vhodná do výrobních či komerčních objektů i rodinných domů. Příliš savé nebo nesoudržné podklady je nutné předem zpevnit penetrací STEMEX®.

Pracovní postup

Aplikace se provádí malířskými válečky (perlon, pozakryl, polyamid), štětkou, malé plochy štětcem. Při strojní aplikaci je vhodné provést zkoušku na konkrétním zařízení. Před užitím barvy je nutné barvu důkladně promíchat. Aplikaci provádíme při teplotě 5 až 25°C, tuto teplotu je nutné dodržet dalších 24 hodin Podklad: vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Takto připravený podklad zpevníme vždy penetrací STEMEX® dle instrukcí na výrobku. První nátěr barvou STEMEX® OUT provedeme nejdříve 24 hodin po aplikaci penetrace. První nátěr ředíme maximálně v poměru 20% vody. Po zaschnutí základního nátěru barvou (schnutí je ovlivněno okolní teplotou, minimálně však 5 hod.) se aplikuje druhý nátěr v poměru ředění 10% vody. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje.

Skladování

Skladovat při teplotách 5 až 25 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.

Likvidace odpadů

Podle součastných znalostí tento produkt není nutné považovat za nebezpečný odpad, jak je definováno směrnicí EU 91/689/EEC. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem. V prázdných obalech mohou zůstat zbytky produktu. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Balení

Plastové vědro 22 kg

Ke stažení

Technický list STEMEX® OUT akryl